Opšti uslovi korišćenja portala megakuponi.rs

Opšti uslovi korišćenja portala megakuponi.rs

Ovim opštim uslovima korišćenja (u daljem tekstu „OUK“) regulišu se uslovi korišćenja usluga sajta megakuponi.rs, koje pruža kompanija Anima Media, registrovana kod Trgovinskog suda u Utrehtu, Holandija, reg.br. 92601928, (u daljem tekstu „Pružalac usluga“). I. Definicija uslova i predmeta ugovora Pružalac usluge je kompanija Anima Media koja obezbeđuje rad Sajta. Oglašivač je online prodavnica koja oglašava svoje usluge/proizvode i objavljuje kupone preko sajta. Korisnik je svako pravno ili fizičko lice koje koristi kupone preko Sajta za kupovinu preko online prodavnica Oglašivača. Sajt je web stranica sa URL-om www.megakuponi.rs preko koje oglašivači objavljuju kupone na osnovu ugovora sa Pružaocem usluga. Kupon je kod, popust ili druga pogodnost objavljena na Sajtu, koja daje pravo Korisniku da zatraži popust ili drugu pogodnost prilikom kupovine u online prodavnici Oglašivača, u skladu sa oglašenim parametrima Kupona, definisanim od strane Oglašivača u cilju promovisanja prodaje svojih proizvoda i/ili usluga ili u druge reklamne i promotivne svrhe. Ugovor je ugovor o pružanju usluga, čiji je predmet obaveza Pružaoca usluga da obezbedi objavljivanje kupona na sajtima, odnosno obezbeđivanje drugog prostora za oglašavanje na sajtima. Ugovorna strana je Pružalac usluge i Oglašivač ili bilo koji od njih. Partnerski program je zajednička usluga koju Oglašivač pruža Pružaocu usluga slanjem kupona u e-porukama sa potvrdom za pojedinačne kupovine kupaca Oglašivača, slanjem kupona u reklamnim imejlovima (biltenima) koje šalju klijenti. Pružalac usluge je dužan da obezbedi objavljivanje Kupona preko Sajta ili da pruži druge usluge na osnovu odobrenog naloga. Pružalac usluge ima pravo da plati ugovorenu naknadu od Oglašivača za pružanje usluga. Ovi Opšti uslovi se primenjuju na sve poslovne odnose koje Pružalac usluge i Oglašivač sklapaju na osnovu Ugovora. Narudžbom oglašivač se izričito slaže sa sadržajem ovih Opštih uslova. Odstupajući, kontradiktorni ili dopunski opšti uslovi i odredbe oglašivača će postati deo Ugovora samo ako Pružalac usluga izrazi bezuslovnu pismenu saglasnost sa svojom obavezom. Pošto ugovorne strane izričito pozivaju na primenu ovih Opštih uslova prilikom zaključivanja Ugovora, ovi Opšti uslovi imaju prednost nad svim uslovima poslovanja Oglašivača, bez obzira na to da li su poznati Pružaocu usluga ili ih je Pružalac usluga izričito odbio ili ne. Oglašivač je svestan da se opšti uslovi i odredbe Oglašivača neće primenjivati na ugovorni odnos između njega i Pružaoca usluga, čak i ako se Oglašivač poziva na njih u svojoj narudžbini, samo ako Pružalac usluge izričito izjavi da prihvata Opšte uslove Oglašivača prilikom prihvatanja naloga. Ostali aranžmani dogovoreni između ugovornih strana u pojedinačnim slučajevima (uključujući prihvaćene porudžbine, sporedne ugovore, izmene i dopune) uvek imaju prednost nad ovim Opštim uslovima. Odlučujući faktor za sadržaj takvih ugovora je pisani ugovor ili pismena potvrda sadržaja takvog ugovora izdata od strane Pružaoca usluga. Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi prilikom zaključenja Ugovora, ovi Opšti uslovi se smatraju delom Ugovora i predstavljaju suštinski deo zaključenog Ugovora. Pružalac usluga ima pravo da jednostrano promeni ove Opšte uslove. U slučaju izmene ovih OUK ili izdavanja novih OUK, Pružalac usluga je dužan da oglašivaču (putem e-maila), najkasnije 15 dana posle promene, pošalje tekst novih OUK. Promenjene ili odstupajuće odredbe novog OUK-a uvek imaju prednost u odnosu na tekst starijeg OUK-a. Ugovorne strane se mogu pozivati na primenu poslovnih običaja, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Ugovora, Opštim uslovima poslovanja ili zakonskim propisima, uključujući i zakonske propise koji nisu prinudne prirode. Ugovorna strana koja se odnosi na korišćenje poslovne prakse dužna je da dokaže da je druga ugovorna strana morala poznavati određenu poslovnu praksu i da je bila upoznata sa postupkom po toj praksi.